1. ประหยัดพลังงานได้ (ที่ความเร็วรอบต่ำกว่า 50Hz) มอเตอร์จะกินกำลังไฟฟ้าน้อยลง นั่นคือสามารถประหยัดค่ากำลังไฟฟ้าลดลงได้
 2. ลดค่าความต้องการกำลังไฟฟ้า (Demand) ลงได้ Inverter จะค่อย ๆ จ่าย กำลังให้กับมอเตอร์ ค่า Peak จึงลดลง ซึ่งต่างกับระบบสตาร์เดลต้าเดิม
 3. ลดการใช้ Magnetic และ Overload โดยต่อ Supply ตรง เข้า Inverter แล้ว
 4. สามารถเพิ่ม – ลด ความเร็วรอบได้สะดวก เพื่อให้เหมาะกับงานแต่ละชนิดหรือเพิ่มรอบเกิน 50Hz เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
 5. ลดการสึกหรอของเครื่องจักรและอะไหล่ เนื่องจากการออกตัวอย่างนิ่มนวลไม่เกิดการกระชากใด ๆ
 6. สามารถ Break หยุดได้ตามต้องการโดย Set เวลาหยุดได้เป็นวินาที

1.  ผลทางกล

soft starter ทำให้มอเตอร์ออกตัวอย่างนิ่มนวล ไม่เกิดการกระชากทั้งช่วง start ออกตัว และช่วง stop หยุด ผลดีคือ

  • ลดการสึกหรอของระบบทางกล mechanic ทั้งหมดที่ต่อพ่วงเข้ากับมอเตอร์ เช่น โซ่ , สายพาน ,เฟืองขับเคลื่อน , ลูกปืนของเครื่องจักร , ลูกปืนอเตอร์ , เกียร์ทดรอบ , เพลา , พูลเล่ , ยอย ( joint coupling )ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และกระบวนการผลิตไม่หยุดชะงัก ( เนื่องจากหยุดเดินเครื่องจักร เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์เหล่านี้ )

2.  ผลทางไฟฟ้า

soft starter ช่วยลดกระแส start ให้ต่ำลง และสามารถกำหนดเพดานของกระแส start ได้ ( current limit ) ผลดีคือ

  • เพิ่มความสามารถในการจ่ายโหลดของหม้อแปลง หม้อแปลงลูกเดิมสามารถจ่ายโหลดอื่นๆได้เพิ่มขึ้น ขณะที่สตาร์ทมอเตอร์ด้วย soft starter

3.  ผลต่อระบบ

  • ช่วยป้องกันมอเตอร์ได้ดีกว่า overload ของระบบ star-delta ( กรณีต่อแบบ inline ) ด้วยระบบป้องกันที่มากกว่า เช่น
 • - over volt
 • - under volt
 • - over current
 • - phase loss ‘ FAIRFORD MODEL QFE’
 • - under current ‘ FAIRFORD MODEL QFE’
 • - shearpin ‘ FAIRFORD MODEL QFE’

  • ลดการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตัดต่อทางไฟฟ้า เช่น Magnetic contactor
  • ลดจำนวนสายไฟที่ต่อเชื่อม ( กรณีต่อแบบ inline ต้องการสายไฟเพียง 3 เส้น ) ลดจำนวน magnetic และอุปกรณ์ประกอบเมื่อเทียบระบบ start-delta.

อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
Variable Speed Drive : VSD

     อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive : VSD) เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาวะของโหลด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ในชบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปั๊มน้ำ พัดลม และระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ อุปกรณ์ VSD ใช้เทคโนโลยีแบบ Voltage Vector Control (VVC) ทำให้ประสิทธิภาพการควบคุมไม่ให้มีการสูญเสียพลังงานความร้อนในตัวมอเตอร์ (Derating) และมีอุปกรณ์กำจัดสัญญาณรบกวน (Harmonics Filters) ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องป้องกันการรบกวนสัญญาณควบคุมและยังส่งผลดีในการประหยัดพลังงานอีกด้วย

    VSD นำมาใช้กับงานอะไรบ้าง

          VSD ได้นำมาใช้อย่างแพร่หลายในทางอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนและงานทั่วไปในระบบปั๊มน้ำและระบบปรับอากาศ อาทิ

   งานด้านการผลิตในอุตสาหกรรม
  
- เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ใช้มอเตอร์เป็นแรงขับเคลื่อน
    - ระบบสายพานลำเลียง
    - กระบวนการผลิตที่ต้องการควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตให้คงที่
    - อื่น ๆ

   งานทั่วไป ที่มีมอเตอร์เป็นตัวกำเนิดพลังงานกล
   -
ระบบควบคุมปั๊มน้ำ พัดลม
    - ระบบปรับอากาศในโรงงาน และอาคารขนาดใหญ่
    - การลำเลียง เช่น ลิฟท์ขนส่ง บรรไดเลื่อน
    - ระบบอัดอากาศ ระบบกำจัดคาร์บอนมอน๊อกไซด์ในที่จอดรถ ฯลฯ
    - อื่น ๆ


  
อะไรคือข้อดีของการใช้ VSD ?

    1. สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้จากเดิมซึ่งคงที่ ทั้งมอเตอร์ ปั๊มน้ำ และพัดลม ทำให้ได้ความเร็วรอบที่เหมาะสมตามความต้องการทำงานในแต่ละลักษณะ และยังทำการควบคุมแบบ Closed Loop Control เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพคงที่อยู่ตลอดเวลา
    2. เพิ่มคุณภาพของชิ้นงานให้ถูกต้องตามความต้องการ และลดต้นทุนในการผลิต
    3. ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องจักร และป้องกันการสูญเสียของมอเตอร์ พัดลม และปั๊มน้ำ
    4. ลดการกระชากไฟฟ้าตอนเริ่มต้น ทำให้ลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า โดยเฉพาะมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่
    5. ประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานตามความจำเป็นของโหลด